Program razvoja podeželja

Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejemamo sredstva za izvajanje le-teh:

Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti (ukrep 311)

Cilji ukrepa: Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji ukrepa: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1:

ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti, vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES, če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:

ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti, vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji ukrepa: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji ukrepa: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.